DynamicDOM v0.43.2. Implementation based on XRules v0.43

DXmlDocument.GenerateReportXml Method 

Returns an XmlDocument object containing the XRules report.

[Visual Basic]
Public Function GenerateReportXml() As XmlDocument
[C#]
public XmlDocument GenerateReportXml();
[C++]
public: XmlDocument* GenerateReportXml();
[JScript]
public function GenerateReportXml(): XmlDocument;

See Also

DXmlDocument Class | XRules Namespace